PRIVATUMO POLITIKA

 

MB „Decoend“ (toliau – „Decoend“) informuoja apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir taikomą asmens duomenų apsaugą. Šioje politikoje pateikiama informacija kieno asmens duomenys yra tvarkomi, kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, taikoma apsauga, tvarkymo terminas ir kt. Šį privatumo politika toliau tekste bus vadinama Politika.

Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi Decoend interneto svetainėje, kreipiasi į Decoend dėl teikiamų paslaugų ar parduodamų prekių ar kitaip užmezga dalykinius, sutartinius ar kitokius santykius, kurių metu vykdomas duomenų tvarkymas.

Decoend asmens duomenis tvarko pagal 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimus, taip pat kompetentingų institucijų nurodymus bei savo vidaus teisės aktus.

 

I. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

Duomenų valdytojas yra MB „Decoend“, juridinio asmens kodas 305655596, tel. +370 675 09397, el. p. info@decoend.com

 

II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAS

 

Asmens duomenys

Decoend tvarko asmens duomenis šių duomenų subjektų kategorijų: potencialių klientų, klientų, jų atstovų, darbuotojų, kandidatų į darbuotojus, trečiųjų asmenų, partnerių.

Politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su minėtais duomenų subjektais arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai asmenį identifikuoti. Decoend gali rinkti ir tvarkyti duomenis apie Jus: 1) kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje; 2) kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;  3) kai užsiregistruojate vizitui per Decoend interneto svetainę užpildant formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais, kreipiatės į Decoend personalą ar partnerius, ir visais kitais būdais; 4) kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su Decoend personalu dėl paslaugų ar prekių; 5) kai bendraujate su Decoend personalu kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Decoend tvarko ir saugo tik tuos asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini konkretiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. Decoend gali papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita informacija, jei ji reikalinga siekiant konkrečių tikslų. Decoend deda visas reikiamas pastangas, siekiant nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 

III. TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAI

 

Decoend siekiant išspręsti potencialių klientų, interesantų pateiktas užklausas (interneto svetainėje, el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis), sutartiniams santykiams užmegzti, komunikacijai palaikyti, įmonės teisėtų interesų apsaugos, gali tvarkyti šiuos minėtų asmenų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, elektroninius laiškus (kitą susirašinėjimo informaciją). Šie asmens duomenys saugomi 30 dienų ir sunaikinami, jei asmuo neužsako paslaugų. Jei paslaugos užsakomos ir asmuo tampa klientu, tai asmens duomenys saugomi toliau nurodytą terminą.

Decoend siekiant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (pvz., pasiūlyti ir/ar suteikti norimą paslaugą) pagal sutartį, sutartiniams santykiams užmegzti ir palaikyti, komunikacijai, įmonės teisėtų interesų apsaugos ir kitais teisėtais tikslais tvarko klientų ir jų atstovų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą (jei yra būtina), gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, elektroninius laiškus (kitą susirašinėjimo informaciją). Šie asmens duomenys tvarkomi sutartinių santykių galiojimo metu bei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos. El. laiškai ir kita komunikacijos informacija saugoma 3 metus, bet gali būti pratęsta iki 10 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos. Taip pat Decoend tvarkys finansinius duomenis dėl apskaitos ir kt. teisinių prievolių, t. y. mokėjimų istoriją, banko sąskaitos numerį ir kt. Nurodytų duomenų tvarkymo pagrindas – sutartis arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba teisėtas interesas arba teisinė prievolė.

Decoend gali tvarkyti asmens duomenis siekiant ginti įmonės teises ir teisėtus interesus, siekianti tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus, siekiant išieškoti skolas ir pan.

Decoend tvarko darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus duomenis bei apie tai juos supažindina atskirai.

Decoend gali tvarkyti asmens duomenis, kuriems asmuo aiškiai išreiškė sutikimą (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros). Tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitam tikslui gautas sutikimas galioja 3 metus.

Jūsų asmens duomenis Decoend gali saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesieja sutartiniai santykiai, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Jūsų asmens duomenis  saugo ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys.

Decoend vidaus taisyklėse yra numatyti atskirų duomenų saugojimo terminai bei teisės aktuose nustatyti terminai. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: 1) būtina, kad įmonė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 2) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 3) duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 4) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Decoend duomenis neatstatomai sunaikina. Kai tam tikri asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, nustojus galioti tokiam sutikimui ar jį atšaukus ar panaikinus, Decoend tokiu sutikimu tvarkytus duomenis sunaikina, o rašytinę sutikimo formą saugo dar 1 metus.

 

IV. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

Decoend laikydamasi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, duomenų tvarkymo tikslais gali perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti užsakymą ir suteikti paslaugą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina tinkamą jų apsaugą.

Jeigu būtina dėl anksčiau minėtų tikslų, Decoend turi teisę perduoti asmens duomenis savo tiekėjams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie padeda vykdant Jūsų užsakymus, komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą. Decoend iš duomenų gavėjų reikalauja įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų. Decoend pasitelkti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal jos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant duomenų tvarkytojus, visuomet siekiama užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Decoend buhalterinės apskaitos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, teisines ir kitas paslaugas.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Decoend teises, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Decoend neperduoda duomenų už ES ribų į trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją.

 

V. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS

 

Decoend imasi reikiamų administracinių, organizacinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, siekdama apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Decoend tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į Decoend, nes geranoriškomis pastangomis gali pavykti išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, nėra imamasi pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) (interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/ el. pašto adresas ada@ada.lt ).

Jūs turite teisę:

Patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Decoend. Siekdami sužinoti, kokie asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į Decoend. Savo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis galite įgyvendinti pateikę prašymą. Siekiant apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nebus nagrinėjami anoniminiai ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus, prašymai.

Decoend išspręs Jūsų prašymą per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas tam tikrais atvejais, apie kuriuos Jus informuos, gali būti pratęstas dar dvejais mėnesiais.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Decoend Jums taip pat pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, jei tai neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Decoend gali atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu.

Prašome nedelsiant susisiekti su Decoend, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Politika yra neaiški, norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurios nurodytos  šioje Politikoje, Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, norite pranešti apie kokius nors Politikos pažeidimus.

 

VI. ATSAKOMYBĖ

 

Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Decoend nėra atsakinga už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

 

VII. SLAPUKAI INTERNETO SVETAINĖJE

 

Decoend savo interneto svetainėje naudoja slapukus. Apie tai yra iš anksto elektroniniu būdu pranešama interneto svetainėse lankytojui. Informacija apie naudojamus slapukus yra pateikiama atskirame puslapyje.

 

VIII. PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS

 

Šios privatumo politikos redakcija yra patvirtinama įmonės vadovo ir jos elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į Decoend internetinę svetainę https://decoend.com/

Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2020-12-03.

Decoend gali bet kada keisti šią Politiką ir paskelbti naują jos versiją. Politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetainėje.